پنج شنبه, 10 -2668 16:35

دیجیری دو

دیجریدو (Didgeridoo) یکی از سازهای بادی مردم بومی استرالیا است.

ساز دیجریدو را گاه به عنوان ترومپت چوبی طبیعی توصیف می‌کنند.

منتشرشده در سازشناسی