شنبه, 20 شهریور 775 07:11

حامل (Staff or Stave)

پنج خط افقی و موازی، با فواصل معین که زیر و بمی صدای نت ها را مشخص می کند، حامل نام دارد. نت ها روی خطوط حامل و یا میان آن ها نوشته می شوند. شمارش خطوط حامل، از، «پایین به بالا» می باشد. به وسیله ی پنج خط حامل، 11 نت شناخته می شوند.

پنج نت روی خطوط حامل (On the Lines)

چهار نت بین خطوط حامل (In the Spaces)

یک نت بالای حامل (مماس با خط پنجم) (Above)

یک نت زیر حامل (مماس یا خط یکم) (Below)

منتشرشده در تئوری