جمعه, 09 -2668 16:04

ماهیت و مشخصات صدا

ماهیت صدا

امواج صوتی از نوع امواج مکانیکی هستند که در محیط هایی مانند هوا انتشار می یابند و گوش انسان نسبت به آن ها حساس است.

منتشرشده در تئوری
سه شنبه, 22 -2668 15:15

صدا چیست ؟

صدا: نتیجه ی حرکت ارتعاشی است که به وسیله گوش حس می شود و دو قسم می باشد.

منتشرشده در تئوری