جمعه, 09 -2668 16:04

ماهیت و مشخصات صدا

ماهیت صدا

امواج صوتی از نوع امواج مکانیکی هستند که در محیط هایی مانند هوا انتشار می یابند و گوش انسان نسبت به آن ها حساس است.

منتشرشده در تئوری