شنبه, 20 شهریور 775 07:12

شناسایی نت های موسیقایی

نت های موسیقایی شامل هفت صدای اصلی می باشند که از چپ به راست به صورت زیر نوشته می شوند.

منتشرشده در تئوری